Podmienky spracovania osobných údajov na portáli Fotobazar.sk

Prevádzkovateľ

Spoločnosť Espris s. r. o., so sídlom Uhrova 2994/1, IČO: 44647689, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 57351/B ( ďalej aj ako prevádzkovateľ“) za účelom využívania služby zverejňovania Inzercie a vkladania používateľského obsahu na webovú stránku Fotobazar.sk (ďalej aj „Portál“) spracúva osobné údaje používateľov v rozsahu, v akom ich používatelia vložili do služby (meno, priezvisko, lokalitu, e-mail, telefón, fotografie a iné údaje) (ďalej len „Osobné údaje“).

Zásady spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje používateľov iba v nevyhnutnom rozsahu na účely poskytovania Služby. Takéto spracovanie je zákonné, lebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na základe ktorej Inzerent využíva Službu a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent ako dotknutá osoba.
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej aj ako „GDPR“), so zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov, so zákonom so zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje po dobu platnosti Inzerátu. Po skončení platnosti Inzerátu sú Osobné údaje vymazané.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
• Poskytovateľ webhostingu a programátorských služieb - Úspěšný web s.r.o., Rubínova 1328, Rakovník 269 01, Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 188819
• Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe prevádzkovateľ nevyužíva.

Informácie o vkladaní jednorazovej inzercie

V prípade jednorazovej Inzercie Inzerenta sa v rámci Služby ukladajú meno a priezvisko predávajúceho, lokalita, e-mail, telefónne číslo, prípadne fotografie a iné.
Účelom spracovania uvedených Osobných údajov je poskytovanie Služby, najmä
• zaslanie administratívneho e-mailu pri zverejnení,
• preposielanie dopytov z kontaktného formulára inzerátu Inzerentovi,
ako aj
• overenie identity Inzerenta,
• predchádzanie vystavovania podvodných ponúk,
• poskytovanie tech. supportu Inzerentovi počas doby zverejnenia inzerátu.
Pojmy , ktoré sú v týchto Podmienkach spracovania osobných údajov na Fotobazar.sk uvedené veľkým začiatočným písmenom a nie sú zadefinované, majú význam uvedený v dokumente Podmienky inzercie na portáli Fotobazar.sk.
Ostatné informácie o spracovaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú uvedené v dokumente Podmienky ochrany súkromia a spracovania údajov

Práva dotknutých osôb

Práva osoby, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva, sú uvedené v dokumente Poučenie osôb o ich právach pri spracovaní osobných údajov.

Súbory Cookies

1) Súbory cookies sú malé datové súbory, ktoré sa uložia do vášho počítača, tabletu nebo mobilného zariadenia. Používaním tohto serveru súhlasíte s ukládaním súborov cookies na váš počítač.
2) Používame súbory cookies:
a) pre zaistenie prevádzky služieb serveru Prevádzkovateľ serveru používa k prevádzke serveru dočasné krátkodobé súbory, tzv. "session cookies". Tieto súbory zaisťujú užívateľovi možnosť pridania inzerátu a prihlásenia na účet. Pokiaľ užívateľ nechce súbory cookies používať alebo ak chce, aby internetový prehliadač použitie cookies oznámil, musí vo svojom internetovom prehliadači vybrať príslušné nastavenie. Užívateľ berie na vedomie, že ak zablokuje všetky cookies, nebude môcť využiť niektoré funkcie serveru.
b) pre potreby reklám Na týchto webových stránkach sa zobrazujú reklamy poskytované reklamnými spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nie však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto i iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú. Ak sa chcete o týchto postupoch dozvedieť ďalšie informácie a ak chcete vedieť, ako môžete týmto spoločnostiam zabrániť vo využívaní uvedených údajov, prejdite na adresu http://www.google.com/intl/cs/privacy_cookies.html. Spoločnosť Google, ako dodávateľ tretej strany, používa k zobrazovaniu reklám na tomto serveri súbory cookie. Užívatelia sa môžu podrobnejšie zoznámiť Ako spoločnosť Google využíva data získané používaním webu, prípadne sa z používania súborov cookie odhlásiť na adrese https://policies.google.com/privacy/partners?hl=sk.