Podmienky inzercie na portáli Fotobazar.sk

Úvodné ustanovenia

1) Spoločnosť Espris s. r. o., so sídlom Uhrova 2994/1, IČO: 44647689, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 57351/B („ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) je poskytovateľom mediálneho priestoru na internete a technológie na zverejňovanie inzercie a iných služieb (ďalej aj ako „Služba“) na doméne fotobazar.sk ( ďalej aj ako „fotobazar.sk“ alebo „Portál“).
2) Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú nasledovné: Adresa sídla Espris s. r. o., Uhrova 2994/1, 83101 Bratislava, email: fotobazar@fotobazar.sk. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
3) Prevádzkovateľ poskytuje prístup do užívateľského rozhrania Služby (ďalej aj ako „Administračné rozhranie“ alebo „ Admin“), ktoré slúži na vkladanie, editáciu, výmaz inzerátov a iných údajov). Do admin rozhrania pri jednorázovej inzercii spadá stránka na vloženie inzerátu a na manažovanie publikovaného inzerátu.
4) Inzerát je ponuka alebo dopyt na kúpu, predaj, prenájom fototechniky alebo inú službu súvisiacu s predmetom inzercie, a to v textovej alebo obrazovej forme.
5) Predmet inzerátu (ďalej aj „Predmet“) je foto vybavenie a fotografické služby v inzeráte ponúkané alebo dopytované.
6) Inzerent je fyzická osoba, ktorá je oprávnená nakladať s Predmetom spôsobom, ktorý prezentuje v inzeráte a ktorá si objednala jednorazové zverejnenie inzerátu. Inzerent je povinný uviesť všetky Prevádzkovateľom vyžadované informácie o Predmete. Inzerent má prístup do Administračného rozhrania svojho jednorazového inzerátu.
7) Inzerent sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich prístupových údajoch a nakladať s nimi ako s dôvernými údajmi, a to najmä neposkytnúť prístupové údaje iným osobám za účelom zverejnenie inzercie.
8) 6. Služby na fotobazar.sk sú poskytované bezodplatne, pokiaľ výslovne v týchto podmienkach nie je uvedené inak.
9) Inzerent súhlasí, aby všetky inzertné textové aj obrazové materiály boli zverejnené prostredníctvom Služby a sprístupnené v rámci celosvetovej počítačovej siete na internete na fotobazar.sk ako aj na iných webových stránkach formou odkazov, verejnej prezentácie a výsledkov vyhľadávania.
10) Za vady Služby sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti fotobazar.sk alebo dočasné prerušenie prístupu k Službe alebo na fotobazar.sk.

Pravidlá používania Služby

1) Inzerent zverejňuje inzeráty cez stránku „vložiť inzerát“.
2) Na vloženie inzerátu nie je požadovaná registrácia.
3) Po publikovaní inzerátu je Inzerentovi zaslaný email na zadanú adresu, ktorý obsahuje link na manažovanie (napríklad zmazanie) inzerátu priamo Inzerentom.
4) Trvanie zverejnenia: Inzerát je zverejnený pokiaľ ho Inzerent nezmaže, alebo po dobe určenej Prevádzkovateľom.
5) Inzerent je povinný
a) zverejňovať len Inzeráty, ktoré nie sú v rozpore so zameraním portálu, s platnými právnymi predpismi v SR, s dobrými mravmi a so všeobecne platnými morálnymi princípmi,
b) zverejňovať len Inzeráty, ktoré sú pravdivé, aktuálne a nie sú duplicitné,
c) nezverejňovať v priestore určenom na popis Predmetu žiadny iný text mimo popisu Predmetu a v priestore na určenom na obrazovú prílohu nezverejňovať logo
d) zverejňovať iba Inzeráty, ktorých obsah je v slovenskom jazyku, s diakritikou a v súlade s platnými pravidlami slovenského pravopisu; cudzojazyčné znenie Inzerátu je povolené len ak je zverejnené súčasne so znením Inzerátu v slovenskom jazyku . Namiesto slovenského jazyka je možné použiť český jazyk.
e) nezverejňovať v Službe odkazy a iné inzertné webové stránky s rovnakým zameraním
f) zaraďovať Inzeráty do zodpovedajúcej kategórie podľa typu a druhu Predmetu
g) pravidelne aktualizovať stav Internátov a neaktuálne Inzeráty bezodkladne vymazať
h) pri zadávaní Inzerátu do Administračného rozhrania vyplniť všetky povinné položky a riadny popis Predmetu a uvádzať informácie o Predmete do príslušných polí, ktoré sú určené na konkrétnu informáciu.
i) uvádzať informácie o Predmete v znení, ktoré nezavádza spotrebiteľa, a to vrátane celkovej ceny Predmetu vrátane prípadnej provízie a DPH
j) zverejňovať len Inzeráty k Predmetom , ktoré sám vlastní alebo k Predmetom, ktoré je oprávnený ponúkať na základe uzatvorených sprostredkovateľských alebo obdobných zmlúv s ich vlastníkmi. Za obsah zverejneného Inzerátu zodpovedá Inzerent , Prevádzkovateľ Služby nie je povinný kontrolovať obsah Inzerátu a nezodpovedá za obsah informácií uložených v rámci Služby, a to v súlade so zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
6) Prevádzkovateľ je oprávnený kontrolovať texty Inzerátov a pozastaviť zverejnenie Inzerátu alebo vymazať Inzerát alebo pozastaviť alebo zrušiť prístup Inzerenta k Službe, ak:
a) Inzerát nie je v súlade s tými Podmienkami inzercie
b) Inzerát nie je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v SR
c) Inzerát obsahuje fotografie ktoré sú ilustračné,
d) Inzerát obsahuje texty alebo obrázky, ktoré nesúvisia so zameraním Portálu, obsahujú technicky alebo vizuálne rušivé prvky alebo fotografie a texty v neštandardnom formáte a pod.
e) Inzerát obsahuje skopírované fotografie iných Inzerentov
f) Inzerát obsahuje reklamné texty propagujúce služby Inzerenta ako celku
g) Inzerát sa opakuje
h) Inzerát obsahuje propagáciu konkurenčných služieb voči Prevádzkovateľovi
i) Inzerát je podľa vyhodnotenia Prevádzkovateľa klamlivý, zavádzajúci alebo špekulatívny
j) Inzerent porušuje tieto Podmienky inzercie.
7) V prípade pochybností je Prevádzkovateľ oprávnený, nie však povinný, vyžiadať si dokumenty oprávňujúce Inzerenta k ponuke Predmetu v Inzeráte alebo preukazujúce správnosť Inzerátu. Ak Inzerent v primeranej lehote stanovenej Prevádzkovateľom a plynúcej od odoslania výzvy nepreukáže pravdivosť alebo oprávnenosť Inzerátu, Prevádzkovateľ je oprávnený pozastaviť zverejnenie Inzerátu alebo ho vymazať alebo pozastaviť Inzerenta k Službe.
8) Prevádzkovateľ je oprávnený označiť Inzerát vrátane fotografií vložených Inzerentom vodotlačou alebo logom Prevádzkovateľa, s čím Inzerent vyjadruje súhlas pri registrácii alebo pri vložení jednorazového Inzerátu.
9) Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať nevyhnutné úpravy Inzerátov.
10) Prevádzkovateľ poskytuje služby v stave, v akom sa nachádzajú a na základe aktuálnej dostupnosti. Prevádzkovateľ nezodpovedá Inzerentom ani tretej strane za prípadné škody vzniknuté v dôsledku bežnej prevádzky Služby či v dôsledku nedostupnosti alebo bezpečnostného narušenia Služby.
11) Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť voči používateľom ani tretej strane za prípadné škody vzniknuté v dôsledku obsahu Inzerátov.
12) Prevádzkovateľ nearchivuje vymazané alebo zmenené Inzeráty.
13) Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť poskytovanie Služby ako celku alebo len vo vzťahu k určitej časti Služby.

Ochrana osobných údajov

1) Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES( všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) , so zákonom č. 18/2018 Z.z. ochrane osobných údajov, so zákonom so zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.
2) Pro účely používania Služby Inzerentom a poskytovania Služby Inzerentom Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Inzerenta a osobné údaje iných osôb poskytnuté či zadané Inzerentom pri používaní Služieb. Takéto spracovanie je zákonné, lebo je nevyhnutné na plnenie zmluvy, na základe ktorej Inzerent využíva Službu a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent.
3) V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovať osobné údaje nad rámec uvedený v ods. 2 tohto článku týchto Podmienok inzercie v súlade s konkrétnym účelom na ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb (záujem na bezpečnom fungovaní Služby) v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.
4) Ak Inzerent odovzdal alebo odovzdá Prevádzkovateľovi osobné údaje iných fyzických osôb, Inzerent je povinný tieto osoby informovať v rozsahu uvedenom v týchto Podmienkach inzercie a Podmienkach spracovania osobných údajov na Portáli, v opačnom prípade zodpovedá Inzerent Prevádzkovateľovi za vzniknutú škodu.
5) Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené na webovej stránke Prevádzkovateľa v dokumentoch Podmienkach spracovania osobných údajov na fotobazar.sk, Podmienky ochrany súkromia a spracúvania údajov a v Poučení osôb o ich právach pri spracovaní údajov.

Záverečné ustanovenia

1) Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené v týchto Podmienkach inzercie sa primerane riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovania reklamných služieb a Podmienkami používania fotobazar.sk ako aj príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR a to najmä zákonom č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2) Akékoľvek používanie obsahu tejto webovej stránky alebo jej častí iným spôsobom ako na účely využívania Služby je zakázané. Zákaz sa vzťahuje na šírenie obsahu aj na akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu Portálu. Oprávnene na vyhotovovanie záložných kópií obsahu na Portáli pre osobnú potrebu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nie je týmto zákazom dotknuté. Akékoľvek iné reprodukcie alebo úpravy sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.
3) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky inzercie v primeranom rozsahu zmeniť a zaväzuje sa zmeny oznamovať Inzerentom zverejnením na Portáli. Ak Inzerent nesúhlasí so zmenou Podmienok Inzercie, je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s Prevádzkovateľom, ktorého predmetom je poskytovanie Služby, a to do 30 kalendárnych dní od oznámenia zmien týchto Podmienok inzercie písomne na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo emailom na fotobazar@ fotobazar.sk. Ak Inzerent do 30 kalendárnych dní od oznámenia zmien týchto Podmienok inzercie vyššie uvedených spôsobom neoznámi ukončenie používania Služieb , má sa za to, že so zmenou súhlasí. Ak Inzerent ukončí poskytovanie Služby, Prevádzkovateľ v prípade jednorazovej inzercie Inzerenta Inzerát bezodkladne odstráni.
4) Tieto Podmienky inzercie nadobúdajú platnosť dňom 1.1.2021.